Bokningsvillkor

Bokningsvillkor


Vad gäller när jag bokar en stuga?


Vem är ansvarig?

Ansvarig uthyrare är: Dalarna Älvcamping, Campingvägen 1, 785 63 Sifferbo.


Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

-du får en skriftlig bekräftelse på din bokning

-du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag

-stugan stämmer med beskrivningen.

-du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning,

-du får disponera stugan från kl 15.00 avtalad ankomstdag till kl 12.00 avresedagen, om inget annat bekräftats.

Om du inte är nöjd med stugan, så är det oss du skall vända dig till. Läs om detta nedan.


När blir min bokning bindande?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften (eller hela hyran).


När skall jag betala?

Om du bokat tidigare än 30 dagar i förväg är anmälningsavgiften 500 kr/vecka, eller 20% av hyran, samt eventuellt avbeställnigsskydd. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag.

Om du bokat senare än 30 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 7 dagar, dock senast dagen före ankomstdagen. Detta gäller förbokade stugor. Vid ”Drop in” gäller att betalning erläggs vid incheckning.


Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.


Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen/mejl till oss. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning.

Om du avbokar tidigare än 30 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på 160 kronor.

Om du avbokar 30 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 90% av hyran.

Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till.

Om vi lyckas hyra ut stugan till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en expeditionsavgift på 160 kronor.


Men om det händer mig något?

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningskydd. Det kostar 200 kronor per stuga och innebär att du i vissa fall kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst utan någon extra kostnad.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:

a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär,

b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret,

c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.


Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen.


Avgiften för avbeställningskyddet återbetals inte vid avbokning.


För tidig avresa

Inga pengar betalas tillbaka om du väljer att avbryta din vis¬telse tidigare än beräknat.


Vad har jag för rättigheter?

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, senast 1 dag efter ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 160 kronor.


Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Städning kan beställas. Om du tappar bort nyckeln till stugan kommer vi att debitera dig en avgift på 500 kr.


Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan.


Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.


Ta även del av ”Trivselreglerna”.